Nabór

Karta zgłoszenia dziecka

I Dane osobowe dziecka
Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
Struktura rodziny
II Adres zamieszkania
III. Dane osobowe rodziców/opiekunów dziecka
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej
Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego
Oświadczam/y iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy świadom(a)/i odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zobowiązuję/emy się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych. Powyższe dane osobowe podlegają ochronie. Będą wykorzystywane w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkola nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do moich/ naszych danych oraz zmiany tych danych. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie.